top of page

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

flag tr.png

Online képzésekre, tréningekre jelentkezés esetén irányadó

általános szerződési feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Corvin Beatrix EV (a továbbiakban: Oktatásszervező) által üzemeltetett www.szaknyelvioktatas.hu domain neven elérhető weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) keresztül a meghirdetett online képzésekre (a továbbiakban együtt: „Képzés”) történő jelentkezésekre és a Képzéseken történő részvételre vonatkozóan létrejött szerződésekre irányadó általános szerződési feltételeket, és ennek keretében a Képzésre jelentkező vagy abban részt vevő személyek (a továbbiakban: „Jelentkező” és Résztvevő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (az Oktatásszervező és Jelentkező a továbbiakban együttesen: „Felek”). Jelen feltételek a Oktatásszervező által személyes vagy online órákon, illetve vegyes formátumban kínált szintfelmérést, angol nyelvi konzultációt és angol nyelvtanfolyamokat, képzéseket, tréningeket igénybe vevő felhasználókra vonatkoznak.

A Képzésre történő jelentkezéssel a Jelentkező kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et megértette, a benne foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

1. Általános tudnivalók

1.1. A szolgáltató a Weboldalon elérhető online képzések, tanfolyamok esetében

Corvin Beatrix EV

Levelezési cím: 1012 Budapest, Mátray u. 5-7. fsz

EV szám: EV-9812278

Adószám: 64511096-1-42

E-mail cím: info@szaknyelvioktatas.hu
 

az Oktatásszervező kijelenti, a Jelentkező pedig elfogadja, hogy amennyiben jogszabály vagy az ÁSZF nem ír elő papír alapú írásbeli kommunikációt az Oktatásszervező és a Jelentkező között, abban az esetben a felek elfogadják az e-mail üzenetet írásbelinek. A Felek a fentieket arra tekintettel kötik ki, hogy kifejezetten tudomásul veszik, hogy a köztük létrejött jogviszony alapja az online együttműködés (Képzésre történő jelentkezés online szerződéskötéssel), így az egymás közt folytatandó kommunikáció alapja az e-mail útján történő levelezés.

1.2. A Weboldalon keresztül a Képzésekre elektronikus úton lehet jelentkezni, a jelen ÁSZF- ben meghatározott módon.

1.3. A Felek között a Képzésen történő részvételre vonatkozó szerződés a jelentkezés az Oktatásszervező általi visszaigazolásával jön létre. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, így utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett jelentkezési adatok és a kiállított számla igazolják, amelyeket az Oktatásszervező a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határidőig őriz. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.

1.4. A jelentkezés során megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Jelentkező felel. Az Oktatásszervező kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. Az elküldött jelentkezést érintő adatok módosítására az info@szaknyelvioktatas.hu e-mail címen van lehetőség.

 

2. Jelentkezés

2.1. A Jelentkező a Weboldalon meghirdetett Képzésekkel kapcsolatos részletes információkat az adott Képzésre vonatkozó oldalon érheti el. Amennyiben bármely Képzéssel kapcsolatban a Weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az info@szaknyelvioktatas.hu e-mail címen vagy a Weboldalról elérhető „Kapcsolat” menüpont alatt funkció használatával.

2.2. Az egyes Képzéseken történő részvételért fizetendő díj az adott Képzés oldalán kerül feltüntetésre.

2.3. A Képzések részvételi díja változtatásának a jogát az Oktatásszervező fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás nem befolyásolja kedvezőtlenül azon Képzések részvételi díját, amelyekre vonatkozóan a Jelentkező a jelentkezését már elküldte, a Jelentkező tehát minden esetben azt az árat fizeti, amelyet a jelentkezés elküldésekor lát az oldalon.

2.4. Amennyiben a Weboldalon az Oktatásszervező minden gondossága ellenére hibás ár kerül feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves árra, az Oktatásszervező nem köteles a Képzésen történő részvételt hibás áron biztosítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő részvételt a Képzésen, amelynek ismeretében a Jelentkező elállhat vásárlási szándékától.

2.5. A Weboldalon keresztül elküldött jelentkezést az Oktatásszervező csak akkor fogadja el, ha a Jelentkező az adott Képzésnél elhelyezett Jelentkezési lapon a jelentkezéshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. Az Oktatásszervező-t a Jelentkező által tévesen és/vagy pontatlanul megadott jelentkezési adatokra visszavezethető bármely késedelemért, illetve problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

2.6. Az Oktatásszervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelentkezéseket visszautasítson pl. versenyérdek-ellentét miatt.

2.7. A jelentkezés menete

Weboldalon keresztül: A Jelentkező az online „Jelentkezési űrlap” kitöltésével jelentkezhet az általa kiválasztott Képzésre. Azoknál a kurzusoknál, ahol szintfelmérő kitöltése szüksége, az Oktatásszervező a szintfelmérő eredményével együtt válaszlevélben elküldi a jelentkezéshez szükséges „Jelentkezési űrlap” linkjét.

A Jelentkezési lap kitöltésekor a Jelentkezőnek ki kell választania a meghirdetett képzést és meg kell adnia a következő adatait: teljes név, e-mail cím, telefonszám, számlázási név, számlázási cím. A Jelentkező a „Jelentkezem!” gombra kattintással küldheti el a jelentkezését. A Jelentkező a jelentkezés elküldésével elfogadja a jelen ÁSZF és a Weboldalról elérhető Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését. A „Jelentkezem!” gomb megnyomása fizetési kötelezettséget keletkeztet.

3. Fizetési feltételek

3.1 Az Oktatásszervező a jelentkezés beérkezését követően, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolást küld a Jelentkező által a jelentkezés során megadott e-mail címre, amely tartalmazza a jelentkezés adatait, valamint a számlázási adatokat. Amennyiben a visszaigazolásban szereplő adatokban a Jelentkező bármilyen elírást, hibát fedez fel, úgy ezt jelezheti az Oktatásszervező felé az info@szaknyelvioktatas.hu e-mail címen. A Jelentkezőnek a Képzés(ek) részvételi díját a visszaigazoló e-mailben írt határidőn belül kell megfizetnie az e-mailben található számlaszámra történő átutalással. Ha a visszaigazolás 48 órán belül nem érkezik meg a Jelentkező részére, akkor a Jelentkező ajánlati kötöttsége, illetve bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, az automatikusan megszűnik, a Jelentkezőt nem köti a jelentkezés és nem köteles a Képzésen történő részvételre. Ha a Jelentkező a visszaigazoló emailben írt fizetési határidőn belül a Képzés(ek) részvételi díját nem fizeti meg, úgy ezt az Oktatásszervező a Jelentkező szerződéstől történő elállásának tekinti. A részvételi díj Oktatásszervező-hoz történő beérkezését követően a Jelentkező a véglegessé vált jelentkezéséről e-mail útján visszaigazolást kap.

3.2. Banki átutalás

A Jelentkező a részvételi díjat az Oktatásszervező jelentkezést visszaigazoló e-mailben írt bankszámlaszámára történő átutalással egyenlítheti ki az e-mail elküldését követő 1 (egy) napon belül vagy megrendeléskor bankkártyás fizetési módot választva azonnali online bankkártyás tranzakcióval is kiegyenlítheti. Az online kártyás fizetés az OTP Bank által üzemeltetett oldalon történik. Az OTP Bank kártyás fizetésről szóló tájékoztatója itt olvasható.

A részvételi díj megfizetésének időpontja az az időpont, amikor a részvételi díj összege az Oktatásszervező bankszámlájára megérkezik.

A részvételi díjról kiállított eredeti számlát alap esetben az Oktatásszervező e-mailen, vagy külön kérésre postai úton juttatja el a Jelentkező részére az általa a Jelentkezési lap kitöltésekor megadott megfelelő elérhetőségre.

3.3. Hitelkártyával vagy bankkártyával történő fizetés

A fizetés történhet hitelkártyával vagy bankkártyával a regisztrációs jelentkezés során közölt részletek szerint. Az Oktatásszervező a befizetést minden esetben megerősítésként tekinti arra vonatkozóan, hogy a Jelentkező a hitelkártya vagy bankkártya használatára jogosult személy és betöltötte a 18. életévét.

3.4 A hitelkártyával vagy bankkártyával történő fizetést egy harmadik fél fizetésfeldolgozó azonnal feldolgozza egy biztonságos linken keresztül. Az Oktatásszervező nem kezel semmilyen kártyaadatot. Amennyiben a Jelentkező online hajt végre befizetést, fizetési bizonylatot kap minden hitelkártyával vagy bankkártyával történő fizetésről e-mailben, sms-ben vagy (adott esetben) egyéb elektronikus értesítés útján, és az egyértelműség kedvéért ez egyenértékű a foglalási visszaigazolásával.

3.5. A jelen értékesítési feltételek szerint létrejövő szerződés személyesen a Jelentkezőre vonatkozik, így nem engedheti vagy ruházhatja át bármely vagy valamennyi értékesítési feltételek szerinti jogát vagy kötelezettségét.

4.Elállás

4.1.Csoportos (4-6 fő) tanfolyamok esetén: Ha a lemondás tényét a Képzés indulásának napja előtt minimum 10 nappal a Jelentkező e-mailen jelzi az info@szaknyelvioktatas.hu email címre, a befizetett részvételi díj 90%-át a résztvevő lemondása esetén az Oktatásszervező visszatéríti,  kurzus díjának 10%-át levonja az addig átküldött digitális anyagok, javítás és a jelentkezés kezelésének költségeként 

A Képzés indulásának napja előtti 10 napban lemondott részvétel után a részvételi díj nem jár vissza.

4.2.Páros (2 fő) tréningek, workshopok, társasjáték foglalkozás esetén: A befizetett részvételi díjat résztvétel lemondás esetén az Oktatásszervező abban az esetben téríti vissza, ha a lemondás tényét a Képzés indulásának napja előtt minimum 48 órával a Jelentkező e-mailben jelzi. A Képzés indulásának napja előtti kevesebb mint 48 órával lemondott részvétel után a részvételi díj nem jár vissza.

4.3. Egyéni (1 fő) órák esetén a már befizetett részvételi díjat a Résztvevő lemondása esetén akkor nem számolja fel, ha a délelőtti órák esetében 24 óra, a délutáni órák esetében pedig előző nap déli 12.00 óra

4.4 Online meghirdetett Webináriumok esetén az online fizetés után a webinárium/workshop díja a résztvevő lemondása esetén nem visszatérítendő

5. Hiányzás

5.1 Amennyiben a Képzés elindulása után a Résztvevő nem vesz részt a képzésben (részben vagy teljes egészében), az Oktatásszervező képzési díjat nem téríti vissza. A befizetett, és meg nem kezdett órák másik, illetve későbbi képzésre át nem ütemezhetők, másra át nem ruházhatók.

6. A Felek jogai és kötelezettségei

6.1. A Jelentkező jogai és kötelezettségei

6.1.1. A jelentkező tudomásul veszik, hogy az oktatási jogviszony alapja az online együttműködés, így az egymás közt folytatandó kommunikáció alapja az e-mail útján történő levelezés.

6.1.2. A képzésre Jelentkező, kijelenti, hogy a jelentkezés előtt elolvasta és  megismerte az adott kurzus tematikáját, célját, időtartamát, részleteit, megértette a kurzus leírását a honlapon és elfogadja a jelentkezés feltételeit.

6.1.3.  A jelentkező kijelenti, hogy önállóan töltötte ki a szintfelmérőt, és a kurzusleírásnak megfelelő minimum nyelvi szinten van. 

6.1.4. A Jelentkező tisztában van azzal és elfogadja, hogy a tanfolyam kifejezetten online oktatás formájában kerül megtartásra Zoom vagy Skype szoftverek használatával.

6.1.5. A jelentkező vállalja, hogy rendelkezik stabil internet kapcsolattal, valamint mikrofonnal és kamerával felszerelt számítógéppel/laptoppal. Jelentkező elfogadja, és tudomásul veszi, hogy okostelefon nem elegendő az órák követésére.

6.1.6.Jelentkező kötelezi magát, hogy letöltse a Zoom és Skype alkalmazásokat – melyen keresztül az oktatásba be tud kapcsolódni. A Zoom és Skype alkalmazásokon felveszi az Oktatót partnernek (azonosítók: „Szaknyelvi Oktatás”) és elfogadja az Oktató által kiküldött meghívót az online meetingre, csoportba. Az órákhoz való csatlakozás: az óra időpontjában a jelentkező a Zoom/Skype alkalmazásokba belép, az oktatót által kiküldött meghívót elfogadva belép a meghatározott online csoportba.

6.1.7. A jelentkező felelőssége az internet kapcsolat és a fenti technikai eszközök, alkalmazások beszerzése, üzembe helyezése és előzetes kipróbálása. Minden esetben a résztvevőt terheli a saját technikai eszközeinek vagy az internet kapcsolatának hiányosságából vagy hibájából adódó távolmaradás az online óráról. Ebben az esetben kompenzáció a résztvevőnek nem jár.

6.1.8. A Jelentkezőnek jogában áll a Képzésen online formában részt venni, jegyzetelni és a kiadott anyagokat saját tanulási célra felhasználni. A Képzés anyagát az Oktatásszervező a Képzés ideje alatt kizárólag a résztvevők számára elérhető, jelszóval védett weboldalon, online (részben videós, részben írott) formában bocsátja a részt vevő Jelentkező rendelkezésére. A Képzés anyagait a Jelentkező nem veheti és nem adhatja kölcsön, bérbe vagy haszonbérbe. A Jelentkező nem jogosult a jelen ÁSZF alapján őt megillető jogokat másra átruházni.

6.1.9 .A Képzést az Oktatásszervező engedélye nélkül tilos bármilyen eszközzel rögzíteni, tilos bármilyen felvétel készítése. Ezen pont megszegése a Jelentkező Képzésen való részvételének felfüggesztését vonja maga után. Ilyen esetben az Oktatásszervező a Képzés részvételi díját nem téríti vissza.

6.1.10 A Képzésen részt vevő Jelentkező nem tanúsíthat olyan magatartást még hozzászólások formájában sem, amely a képzés többi résztvevőjét, oktatóit, illetve az Oktatásszervező jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná.

6.2. Az Oktatásszervező jogai és kötelezettségei

6.2.1 Oktatásszervező vállalja, hogy online oktatási szolgáltatást biztosít Résztvevő részére az előzetesen, a beiratkozáskor egyeztetett időpontban, óraszámban, tudásszinten és csoportlétszámban (egyénileg, párosan vagy kiscsoportban).
6.1.2. Oktatásszervező kötelezi magát az órák maradéktalan megtartására, az órák pontos kezdésére és befejezésére, a tárgyi feltételek és az ideális körülmények biztosítására. 

6.1.3. Az Oktatásszervező-nek jogában áll a csoportos Képzést törölni, amennyiben a honlapon meghatározott jelentkezési határidőig a jelentkezők száma nem éri el a minimális létszámot (5 fő) vagy ha az oktató a Képzés megtartásában akadályoztatásra kerül (pl. betegség) vagy egyéb vis major esemény bekövetkezése esetén. Az Oktatásszervező vállalja, hogy ilyen esetben a jelentkezőket a lehető leghamarabb értesíti a Képzés elmaradásáról és a Képzésre jelentkezők részvételi díját maradéktalanul visszautalja az értesítés napjától számított 2 napon belül.

Ha valamilyen előre nem tervezett oknál fogva tanóra lemondásra kerülne az Oktatásszervező részéről, de az Oktató képes a Képzés folytatására, akkor az Oktatásszervező köteles 10 napon belül pótóra időpontot felajánlani a csoportnak.

6.1.4. Az Oktatásszervező jogosult a Képzésben résztvevő Jelentkezőt a Képzésben való részvételből kizárni, amennyiben online formában tanúsított magatartása a Képzést, az oktatót vagy a Képzés többi résztvevőjét súlyosan vagy ismételten megzavarja, és ezzel akadályozza a Képzést.

6.1.5. A Képzésből az ÁSZF szerinti bármely kizárás esetén a Képzés díja nem jár vissza.

 

7. Szerzői jog

7.1. A Képzések keretében kiadott, a Jelentkező részére átadott online anyagok, kiadványok, prezentációk, videók, hanganyagok és azok minden egyes összetevője (a továbbiakban: „Szellemi alkotás”) szerzői jogi védelem alá esik, amelynek jogosultja az Oktatásszervező. Az Oktatásszervező a Szellemi alkotások bármilyen módszerrel, technikával történő rögzítésével, másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot fenntartja. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten biztosított felhasználási engedélyen kívül az Oktatásszervező minden, a Szellemi Alkotásokhoz fűződő jogot fenntart. A Képzés díja 80%-ban jogdíjat tartalmaz.

7.2. A szerzői jog és minden más szellemi tulajdonjog valamennyi Oktatásszervező angol nyelvi termékre vonatkozásában a Oktatásszervező és engedélyezőinek egyedüli és kizárólagos tulajdonában marad. Az Oktatásszervező nem kizárólagos és nem átruházható felhasználási engedélyt ad a Jelentkezőnek, hogy a Szellemi alkotásokat kizárólag saját személyes használat céljára, azok rendeltetésének megfelelően használja. Jelentkező kötelezettséget vállal arra, hogy nem készít másolatot vagy engedélyezi másolat készítését a Oktatásszervező angol nyelvi termékének anyagairól, és nem terjeszti ezeket az anyagokat az interneten vagy intraneten, illetve nem osztja meg, és nem engedélyezi a megosztását, illetve nem adja el vagy adja bérbe azokat harmadik feleknek. A Jelentkező a Szellemi alkotásokat nem módosíthatja, nem rögzítheti, nem mentheti, nem sokszorosíthatja, nem terjesztheti. A Szellemi alkotásokat a Jelentkező nem veheti és nem adhatja kölcsön, bérbe vagy haszonbérbe, illetve nem jogosult a Jelentkezőt a jelen ÁSZF alapján megillető jogokat másra átruházni.

7.3. A szerzői jog megsértése esetén a Jelentkező / Résztvevő elismeri, hogy az oktatásszervező oldalankénti 35.000,- azaz harmincötezer forint jogdíjra jogosult minden egyes digitális E-book, illetve nyomtatott vagy digitális oktatási anyag után. 

 

8. Panaszkezelés, ügyfélszolgálat

8.1. A Jelentkező a Weboldallal, a Weboldalon meghirdetett Képzésekkel, elküldött jelentkezéseivel kapcsolatos kérdése, észrevétele, a képzéssel ill. oktatással kapcsolatos panasza esetén az Oktatásszervező ügyfélszolgálatához fordulhat a Weboldalról elérhető „Kapcsolat” menüpont alatti üzenetküldés funkció használatával vagy az info@szaknyelvioktatas.hu e-mail címen. A beérkezett panaszokat 30 napon belül elbíráljuk és a Jelentkező által megadott elérhetőségen a Jelentkezőt írásban értesítjük az eredményről.

8.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az Oktatásszervező és Jelentkező között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita az Oktatásszervező-vel való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Jelentkező a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat az Oktatásszervező székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Jelentkező számára: - Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál, - Békéltető testület eljárásának kezdeményezése Budapesti Békéltető Testület Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefon: 06-1-488-2131 Fax: 06-1-488-2186 E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

bottom of page